Regulamin księgarni internetowej

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem księgarni internetowej www.gaudium.pl nazywanym w dalszej części regulaminu Sprzedającym jest Archidiecezja Lubelska z siedzibą w Lublinie ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 20-105 Lublin posiadająca osobowość prawną na mocy ustawy z 17 maja 1989 r. „O stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego”. Portal www.gaudium.pl jest administrowany przez wewnętrzną jednostkę organizacyjną Archidiecezji Lubelskiej działającą pod nazwą Archidiecezja Lubelska Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium z siedzibą w Lublinie, ul. Ogrodowa 12, nieposiadającą osobowości prawnej; wskazana wewnętrzna jednostka organizacyjna Archidiecezji Lubelskiej nie jest odrębnym od Archidiecezji Lubelskiej podmiotem prawa przy czym jest odrębnym podmiotem podatkowym o nadanym numerze NIP 712 24 35 168, REGON 040014525-00059
 2. Księgarnia internetowa gaudium.pl dostępna jest pod następującym adresem internetowym http://www.gaudium.pl
 3. Dla doręczeń korespondencji związanej z działalnością serwisu www.gaudium.pl w tym w szczególności doręczeń wszelkich wezwań, oświadczeń, reklamacji lub jakichkolwiek przesyłek związanych z działalnością serwisu www.gaudium.pl właściwy jest następujący adres: Archidiecezja Lubelska Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium 20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 12.
 4. Właściciel serwisu gaudium.pl przyjmując zamówienie od Klienta zobowiązuje się do dostarczeniu przedmiotu sprzedaży bez wad a Klient zobowiązuje się ze swej strony do zapłaty wynagrodzenia. Sprzedaż ma charakter odpłatny, według cen wskazanych każdorazowo Klientowi przed zawarciem umowy.
 5. W ramach zawartej umowy zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 6. Regulamin księgarni internetowej Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej GAUDIUM (dalej: Sprzedającego lub GAUDIUM) prowadzonej za pośrednictwem portalu internetowego www.gaudium.pl określa:

a)   rodzaj i zakres świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną,

b)   warunki świadczenia usług, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym usługodawcy i zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,

c)   warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

d)   tryb postępowania reklamacyjnego.


II. TRANSAKCJA I DOSTAWA

 1. GAUDIUM za pośrednictwem księgarni internetowej www.gaudium.pl prowadzi sprzedaż książek, czasopism i kartek okolicznościowych, a także innych produktów, związanych z działalnością wydawniczą.
 2. W celu korzystania z portalu www.gaudium.pl należy posiadać konto poczty elektronicznej oraz dostęp do Internetu.
 3. Księgarnia internetowa wykorzystuje pliki Cookies w sposób opisany w Polityce Cookies.
 4. Ceny towarów sprzedawanych za pośrednictwem www.gaudium.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w polskich złotych.
 5. Ceny widniejące na portalu www.gaudium.pl stanowią informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Cena ma charakter wiążący po dokonaniu zakupu, tj. po dokonaniu przez Klienta zamówienia i potwierdzeniu otrzymania tego zamówienia przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej Kupującego.
 6. Na ostateczną cenę zakupu składa się cena towaru plus koszt przesyłki.
 7. Na dokonanie zakupu poprzez portal www.gaudium.pl składają się czynności rejestracji lub logowania przez Użytkownika, złożenia zamówienia przez Użytkownika oraz odesłanie zwrotnej wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Sprzedającego. Przy dokonywaniu rejestracji wymagane jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.
 8. Kupujący po raz pierwszy rejestruje się w poprzez formularz rejestracji i wypełnia co najmniej takie pola w formularzu rejestracji jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy (o ile jest inny niż adres zamieszkania) adres poczty elektronicznej i telefon, a w przypadku przedsiębiorców: nazwę, firmę, siedzibę, adres, adres poczty elektronicznej, telefon oraz NIP, a także ustanawia swój login i hasło. Dokonanie tych czynności powoduje utworzenie konta Użytkownika, z którego Kupujący korzysta przy zakupach.
 9. Kupujący potwierdza dokonaną rejestrację klikając na link wskazany w wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej Kupującego.
 10. Kupujący składa zamówienie poprzez zatwierdzenie dokonania zakupu przedmiotów dodanych do koszyka. Zatwierdzenie dokonania zakupu stanowi ofertę dokonania zakupu, zaś Sprzedający przyjmuje ofertę poprzez przesłanie na adres e-mail Kupującego, potwierdzenia treści zamówienia.
 11. Kupujący podczas składania zamówienia wybiera sposób płatności i przesyłki spośród następujących opcji:

a) wpłata na konto bankowe Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej Gaudium nr PL91 1600 1462 1846 4411 0000 0029 prowadzony w BNP Paribas Bank Polska S.A. , przesyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej, DPD lub InPost (przesyłka kurierska).

b) przesyłka z płatnością przy odbiorze (przesyłka za pobraniem),

c) płatność i odbiór osobisty.

d) przy zamówieniu powyżej 300 zł brutto dostawa jest bezpłatna.

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni roboczych liczonych od dnia dokonania zakupów w przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze lub od dnia zaksięgowania środków na koncie bankowym Sprzedającego w przypadku wyboru opcji płatności na konto bankowe Sprzedającego.
 2. Anulowanie zamówienia następuje w przypadku:

a) braku płatności na konto bankowe Sprzedającego w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia w przypadku wyboru opcji płatności przelewem,

b) braku odbioru przesyłki,

c) braku odbioru zamówienia w przypadku wyboru opcji odbiór osobisty w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

 1. Do sprzedanych towarów Sprzedający załącza paragon lub fakturę, w zależności od wybranej opcji na formularzu.                                       
 2. Przy wyborze opcji odbiór osobisty towar jest wydawany pod adresem Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej Gaudium ul. Ogrodowa 12, 20-075 Lublin w godzinach 9.00-17.00.
 3. Kupujący, który nie odebrał przesyłki za pobraniem, może złożyć kolejne zamówienie wyłącznie z wyborem opcji płatności przelewem lub odbioru osobistego, zaś opcja przesyłki za pobraniem zostanie zablokowana na jego koncie Użytkownika. Po pełnym zrealizowaniu zamówienia z wyborem opcji płatności przelewem lub odbioru osobistego opcja przesyłki za pobraniem będzie ponownie dostępna na koncie Użytkownika.
 4. Podczas trwania akcji wyprzedażowych  nie będą naliczane rabaty dodatkowe (w wysokości 5%, 7% i 10%), od całkowitych kwot zamówienia, czyli od zakupów powyżej 200,00zł; 400,00zł i 750,00zł brutto.
 5. Pozycje objęte wyprzedażą nie podlegają zwrotowi i wymianie. Pozycje te mogą być w niewielkim stopniu uszkodzone (książka może być delikatnie zabrudzona lub mieć porysowaną okładkę).


III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Jeżeli Kupujący jest konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki bez podania przyczyny. W zakresie odstąpienia od umowy stosuje się przepisy Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r., Dz. U. z 2014 poz. 827.
 2. W celu odstąpienia od umowy należy złożyć Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór znajduje się tutaj oraz na stronie Internetowej www.gaudium.pl. Oświadczenie należy wysłać najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki na adres: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, ul. Ogrodowa 12, 20-075 Lublin.
 3. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, konsument jest zobowiązany zwrócić Sprzedającemu w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy zakupiony towar. Zwrot towaru może nastąpić także osobiście przez konsumenta pod adresem wskazanym powyżej w pkt 2. Koszt zwrotu rzeczy ponosi w całości konsument.
 4. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni w ten sam sposób, w jaki dokonano zapłaty. W przypadku wyrażenia przez konsumenta zgody, zwrot płatności zostanie dokonany na rachunek bankowy wskazany przez konsumenta lub też zwrot nastąpi poprzez przelew pocztowy wysłany na adres wskazany przez konsumenta. Zwrot płatności obejmuje dokonane przez konsumenta płatności związane z zawarciem umowy, tj. cenę zakupu oraz koszt dostarczenia rzeczy z uwzględnieniem postanowień punktu 5.
 5. Jeżeli konsument dokonując zakupu wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego na mocy niniejszego regulaminu, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi kosztów przewyższających tą wartość. Najtańszy koszt dostarczenia rzeczy określono w Rozdziale II pkt 12 ust 1 niniejszego regulaminu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi jeżeli przedmiotem świadczenia przez Sprzedającego są:

a) nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b) dzienniki, periodyki lub czasopisma, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;


IV. REKLAMACJE

 1. Kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w przypadku stwierdzenia, że towar jest niezgodny ze złożonym zamówieniem lub że posiada wady.
 2. Złożenie reklamacji następuje na piśmie wraz z odesłaniem reklamowanego towaru na adres: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, ul. Ogrodowa 12, 20-075 Lublin.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedający wysyła towar zgodny ze złożonym zamówieniem lub wolny od wad oraz zwraca koszty przesyłki poniesione przez kupującego zgodnie z cennikiem świadczenia usług przez Pocztę Polską.
 4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedający odsyła towar na adres Kupującego wskazany w złożonej reklamacji.


V. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej GAUDIUM, ul. Ogrodowa 12, 20-075 Lublin,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez adres e-mail: iod@gaudium.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia, podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz administratora, biuro rachunkowe,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia współpracy lub przez okres wymagany przepisami prawa,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.gaudium.pl/regulamin oraz w siedzibie Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej GAUDIUM.
 2. W przypadku zmiany regulaminu, nowy regulamin obowiązuje po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jego treści pod adresem www.gaudium.pl/regulamin, o czym dotychczasowi Użytkownicy zostaną poinformowani wiadomością na adresy poczty elektronicznej na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Dotychczasowi Użytkownicy, logujący się po raz pierwszy po dniu wejścia w życie nowego regulaminu, w celu korzystania z konta Użytkownika, muszą złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią nowego regulaminu i akceptowaniu jego postanowień.
 3. Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej GAUDIUM przewiduje możliwość przeprowadzania akcji promocyjnych. W takim przypadku zasady obowiązywania promocji będą opisane w „Regulaminie promocji” dostępnym pod adresem www.gaudium.pl/promocje.
 4. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 18 lipca 2012 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) zakazuje się dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 30.06.2015 roku.
Scroll to Top